ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 14 192 1 9 3 5 224 10 103 7 1 121 4 89 9 102 9 78 5 92 4 36 40 41 498 1 30 1 3 5 579
พืชศาสตร์ 1 14 2 17 7 7 2 22 24 4 18 2 24 2 13 15 9 74 4 87
ปวส.พืชศาสตร์ 1 14 2 17 7 7 1 5 6 2 26 2 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 22 24 4 18 2 24 1 8 9 7 48 2 57
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 7 95 5 2 4 113 4 52 5 1 62 11 147 10 1 2 4 175
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 7 95 5 2 2 111 4 52 5 1 62 11 147 10 1 2 2 173
วิทยาศาสตร์ 11 11 6 6 11 11 1 10 11 1 38 39
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 11 6 6 11 11 1 10 11 1 38 39
สัตวศาสตร์และประมง 3 29 32 18 18 31 31 4 34 2 40 6 6 7 118 2 127
ปวส.ประมง 14 14 3 3 2 2 19 19
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 15 18 15 15 1 1 3 31 34
วท.บ.ประมง 5 5 4 4 3 3 12 12
วท.บ.สัตวศาสตร์ 26 26 4 30 2 36 4 56 2 62
อุตสาหกรรมเกษตร 3 43 1 2 1 1 51 6 20 2 28 2 25 9 36 16 1 17 2 17 19 13 121 1 14 1 1 151
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 2 20 1 23 1 8 9 3 28 1 32
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 1 15 16 5 6 11 1 18 8 27 9 9 1 2 3 8 50 8 66
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8 1 2 1 12 6 2 8 1 7 1 9 7 1 8 1 11 12 2 39 1 6 1 49
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 14 192 1 9 3 5 224 10 103 7 1 121 4 89 9 102 9 78 5 92 4 36 40 41 498 1 30 1 3 5 579