ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 27 97 1 2 127 16 91 1 1 109 1 16 1 18 5 16 2 23 3 7 10 52 227 2 4 2 287
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 26 73 1 2 102 15 71 1 1 88 1 16 1 18 5 16 2 23 47 176 2 4 2 231
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 9 23 32 5 22 27 9 1 10 1 8 2 11 15 62 1 2 80
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 10 27 37 4 26 1 31 1 1 2 1 4 5 16 58 1 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 7 23 1 2 33 6 23 1 30 6 6 3 4 7 16 56 1 1 2 76
วิศวกรรมเครื่องกล 1 24 25 1 20 21 3 7 10 5 51 56
ปวส.ช่างยนต์ 1 24 25 1 20 21 3 7 10 5 51 56
รวมทั้งหมด 27 97 1 2 127 16 91 1 1 109 1 16 1 18 5 16 2 23 3 7 10 52 227 2 4 2 287