ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,040 12 11 11 6 1 1,081 897 17 7 6 927 769 11 3 1 784 651 138 6 1 796 446 57 3 3 1 1 511 3,803 235 30 21 2 6 2 4,099
บริหารธุรกิจ 719 9 8 8 4 1 749 653 16 4 6 679 501 10 3 1 515 403 76 5 1 485 286 32 3 3 1 1 326 2,562 143 23 18 2 4 2 2,754
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 34 2 36 36 1 37 49 1 50 33 2 1 36 32 1 33 184 5 3 192
บธ.บ.การจัดการ 120 2 1 123 71 19 1 91 44 3 1 48 235 24 2 1 262
บธ.บ.การตลาด 161 3 1 165 142 33 1 176 21 2 1 24 324 38 1 1 1 365
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 71 3 1 75 49 9 58 63 7 1 71 183 19 2 204
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 100 1 1 102 108 13 2 1 124 106 19 2 3 130 314 33 5 3 1 356
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 517 7 5 6 3 538 459 11 1 471 976 18 6 6 3 1,009
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 165 2 1 2 1 1 172 150 4 3 6 163 315 6 4 8 1 1 335
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 3 3 8 8 20 20 31 31
บัญชี 181 1 2 1 185 138 1 139 165 165 123 31 154 142 22 164 749 53 2 2 1 807
บช.บ.การบัญชี 181 1 2 1 185 138 1 139 165 165 123 31 154 142 22 164 749 53 2 2 1 807
ศิลปศาสตร์ 140 3 2 1 1 147 106 1 2 109 103 1 104 125 31 1 157 18 3 21 492 39 5 1 1 538
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 57 57 77 28 1 106 12 3 15 146 31 1 178
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 53 1 1 55 46 1 47 46 1 47 48 3 51 6 6 199 5 1 1 206
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 87 2 2 1 92 60 1 1 62 147 3 3 1 154
รวมทั้งหมด 1,040 12 11 11 6 1 1,081 897 17 7 6 927 769 11 3 1 784 651 138 6 1 796 446 57 3 3 1 1 511 3,803 235 30 21 2 6 2 4,099