ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 824 16 2 7 1 3 1 854 810 28 8 4 1 3 854 586 12 3 2 1 1 605 416 98 3 2 519 62 8 70 572 113 4 3 2 694 3,270 275 20 16 3 11 1 3,596
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 92 2 2 96 106 1 1 1 109 79 3 1 83 48 10 58 62 8 70 44 20 64 431 44 1 3 1 480
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 28 1 29 22 22 25 25 22 1 23 29 3 32 6 1 7 132 5 1 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 31 2 1 34 4 3 7 28 5 33 37 19 56 100 29 1 130
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 33 1 1 35 48 1 1 1 51 81 2 1 1 1 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 31 1 32 36 36 23 1 24 22 6 28 5 5 1 1 118 8 126
วิศวกรรมเครื่องกล 147 2 1 150 127 3 1 1 132 131 1 132 83 21 1 105 174 23 3 1 201 662 49 4 2 1 2 720
ปวส.ช่างยนต์ 15 15 25 25 7 1 1 9 47 1 1 49
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 26 1 27 20 1 21 18 18 14 2 16 29 1 1 31 107 4 1 1 113
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 59 58 1 1 60 93 1 94 49 17 1 67 102 18 2 122 361 36 2 1 1 1 402
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 47 2 49 20 1 1 22 20 20 20 2 22 24 2 26 131 7 1 139
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 6 1 7 10 1 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 322 7 1 3 1 334 263 7 2 2 274 162 4 1 1 168 117 28 3 148 155 41 2 198 1,019 87 4 8 3 1 1,122
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 32 32 1 1 66 66
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 18 18 27 1 28 4 3 7 49 4 53
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 164 5 1 170 118 6 1 2 127 89 3 1 93 34 9 1 44 32 2 34 437 25 1 2 3 468
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 52 1 1 54 54 54 73 1 1 75 39 14 1 54 73 29 2 104 291 45 1 4 341
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 10 10 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 44 5 1 50 24 6 30 68 11 1 80
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 46 1 1 1 1 50 31 1 32 77 1 1 2 1 82
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 9 9 1 1 11 1 12 21 1 22
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 97 2 99 92 5 1 1 99 86 86 87 15 1 103 47 6 53 409 28 1 1 1 440
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 34 34 20 1 21 24 24 23 9 32 3 3 104 9 1 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 63 2 65 72 5 1 78 62 62 64 6 1 71 44 6 50 305 19 1 1 326
วิศวกรรมอุตสาหการ 166 3 1 2 1 2 175 222 12 5 1 240 128 5 3 136 81 24 105 152 23 1 2 178 749 67 10 2 2 4 834
ปวส.ช่างโลหะ 11 11 11 11
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 31 5 5 1 42 31 5 5 1 42
ปวส.ช่างกลโรงงาน 14 1 1 1 17 14 14 6 6 34 1 1 1 37
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 106 2 2 110 125 6 131 69 4 2 75 35 21 56 88 11 1 100 423 44 2 3 472
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 46 1 1 48 52 1 53 59 1 1 61 46 3 49 47 12 1 1 61 250 18 2 1 1 272
รวมทั้งหมด 824 16 2 7 1 3 1 854 810 28 8 4 1 3 854 586 12 3 2 1 1 605 416 98 3 2 519 62 8 70 572 113 4 3 2 694 3,270 275 20 16 3 11 1 3,596