ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 824 16 2 7 1 3 1 854 810 28 8 4 1 3 854 586 12 3 2 1 1 605 416 98 3 2 519 62 8 70 572 113 4 3 2 694 3,270 275 20 16 3 11 1 3,596
วิศวกรรมเครื่องกล 147 2 1 150 127 3 1 1 132 131 1 132 83 21 1 105 174 23 3 1 201 662 49 4 2 1 2 720
ปวส.ช่างยนต์ 15 15 25 25 7 1 1 9 47 1 1 49
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 26 1 27 20 1 21 18 18 14 2 16 29 1 1 31 107 4 1 1 113
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 47 2 49 20 1 1 22 20 20 20 2 22 24 2 26 131 7 1 139
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 59 58 1 1 60 93 1 94 49 17 1 67 102 18 2 122 361 36 2 1 1 1 402
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 6 6 6
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 6 1 7 10 1 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 355 8 1 4 1 369 311 8 1 2 3 325 193 6 2 1 202 121 31 3 155 28 5 33 192 60 2 254 1,200 118 5 10 4 1 1,338
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 32 32 1 1 66 66
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 18 18 27 1 28 4 3 7 49 4 53
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 10 10 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 52 1 1 54 54 54 73 1 1 75 39 14 1 54 73 29 2 104 291 45 1 4 341
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 164 5 1 170 118 6 1 2 127 89 3 1 93 34 9 1 44 32 2 34 437 25 1 2 3 468
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 44 5 1 50 24 6 30 68 11 1 80
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 46 1 1 1 1 50 31 1 32 77 1 1 2 1 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 33 1 1 35 48 1 1 1 51 81 2 1 1 1 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 31 2 1 34 4 3 7 28 5 33 37 19 56 100 29 1 130
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 9 9 1 1 11 1 12 21 1 22
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 125 2 1 128 114 5 1 1 121 111 111 109 16 1 126 29 3 32 53 7 60 541 33 1 2 1 578
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 28 1 29 22 22 25 25 22 1 23 29 3 32 6 1 7 132 5 1 138
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 34 34 20 1 21 24 24 23 9 32 3 3 104 9 1 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 63 2 65 72 5 1 78 62 62 64 6 1 71 44 6 50 305 19 1 1 326
วิศวกรรมอุตสาหการ 197 4 1 2 1 2 207 258 12 5 1 276 151 6 3 160 103 30 133 5 5 153 23 1 2 179 867 75 10 2 2 4 960
ปวส.ช่างกลโรงงาน 14 1 1 1 17 14 14 6 6 34 1 1 1 37
ปวส.ช่างโลหะ 11 11 11 11
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 31 5 5 1 42 31 5 5 1 42
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 46 1 1 48 52 1 53 59 1 1 61 46 3 49 47 12 1 1 61 250 18 2 1 1 272
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 106 2 2 110 125 6 131 69 4 2 75 35 21 56 88 11 1 100 423 44 2 3 472
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 31 1 32 36 36 23 1 24 22 6 28 5 5 1 1 118 8 126
รวมทั้งหมด 824 16 2 7 1 3 1 854 810 28 8 4 1 3 854 586 12 3 2 1 1 605 416 98 3 2 519 62 8 70 572 113 4 3 2 694 3,270 275 20 16 3 11 1 3,596