ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 206 39 6 1 4 1 26 283 111 7 118 139 1 1 1 142 21 21 13 1 14 490 48 6 1 5 2 26 578
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 155 3 1 1 1 161 103 6 109 134 1 1 1 137 3 3 395 10 1 2 2 410
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 74 1 75 50 5 55 80 1 1 82 3 3 207 6 1 1 215
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 21 21 27 27 28 28 76 76
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 2 32 26 1 27 26 1 27 82 3 1 86
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 30 1 1 1 33 30 1 1 1 33
สหวิทยาการ 51 36 5 1 3 26 122 8 1 9 5 5 21 21 10 1 11 95 38 5 1 3 26 168
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 29 12 1 3 45 29 12 1 3 45
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 5 21 21 10 1 11 36 1 37
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 6 2 8 8 1 9 14 3 17
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 16 3 4 1 24 16 3 4 1 24
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 19 26 45 19 26 45
รวมทั้งหมด 206 39 6 1 4 1 26 283 111 7 118 139 1 1 1 142 21 21 13 1 14 490 48 6 1 5 2 26 578