ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 244 2 2 1 1 2 252 302 6 1 3 1 313 131 3 1 2 137 143 8 1 3 155 43 3 1 47 863 22 6 9 1 1 2 904
บริหารธุรกิจ 156 1 1 2 160 184 4 1 3 192 53 1 1 55 64 4 2 70 23 23 480 9 2 6 1 2 500
ปวส.การจัดการ 15 15 17 17 1 1 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 2 10 18 1 1 20 7 7 33 1 1 2 37
ปวส.การตลาด 14 14 14 1 15 10 10 38 1 39
บธ.บ.การจัดการ 37 1 38 47 4 51 3 3 87 4 1 92
บธ.บ.การตลาด 15 1 16 17 2 19 1 1 33 1 2 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 119 1 1 121 135 3 1 1 140 254 3 2 1 1 261
บัญชี 79 2 1 1 83 105 2 107 57 2 1 60 48 1 1 50 16 3 1 20 305 10 2 3 320
บช.บ.การบัญชี 79 2 1 1 83 105 2 107 57 2 1 60 48 1 1 50 16 3 1 20 305 10 2 3 320
ศิลปศาสตร์ 9 9 13 1 14 21 1 22 31 3 1 35 4 4 78 3 2 1 84
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 9 8 8 15 1 16 19 2 21 1 1 52 2 1 55
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 1 6 6 6 12 1 1 14 3 3 26 1 1 1 29
รวมทั้งหมด 244 2 2 1 1 2 252 302 6 1 3 1 313 131 3 1 2 137 143 8 1 3 155 43 3 1 47 863 22 6 9 1 1 2 904