ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 103 9 1 5 118 122 10 3 1 1 137 59 1 1 61 58 5 1 64 19 2 21 361 27 4 6 1 2 401
พืชศาสตร์ 4 2 1 7 3 1 4 13 1 14 14 2 16 10 1 11 44 5 1 1 1 52
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
วท.บ.พืชศาสตร์ 8 1 9 12 2 14 3 3 23 2 1 26
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 2 2 6 1 7 13 1 14
วท.ม.พืชศาสตร์ 2 2 1 5 3 1 4 1 1 6 2 1 1 10
เรียนรวม 55 7 1 3 66 88 9 1 1 99 143 16 2 3 1 165
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 11 2 13 16 2 18 27 4 31
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 44 5 1 3 53 72 7 1 1 81 116 12 2 3 1 134
สัตวศาสตร์และประมง 16 16 33 2 1 36 3 3 52 2 1 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.ประมง 8 8 9 2 11 1 1 18 2 20
วท.บ.สัตวศาสตร์ 8 8 24 1 25 1 1 33 1 34
อุตสาหกรรมเกษตร 44 1 45 31 1 1 1 34 30 1 31 11 1 12 6 1 7 122 4 1 2 129
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 18 18 18 18
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 42 1 43 23 1 1 25 12 1 13 11 1 12 1 1 89 2 1 2 94
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 8 1 9 2 1 3 12 2 14
รวมทั้งหมด 103 9 1 5 118 122 10 3 1 1 137 59 1 1 61 58 5 1 64 19 2 21 361 27 4 6 1 2 401