ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 128 2 1 131 165 2 1 1 169 139 1 140 67 1 68 20 1 21 519 7 1 2 529
บริหารธุรกิจ 56 1 57 101 2 1 104 53 53 46 46 12 1 13 268 3 2 273
บธ.บ.การจัดการ 23 23 2 2 25 25
บธ.บ.การตลาด 21 21 21 21
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 27 1 28 2 2 10 1 11 39 2 41
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 56 1 57 74 1 1 76 47 47 177 1 2 180
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6 6 6 6
บัญชี 72 2 74 64 1 65 86 1 87 21 1 22 8 8 251 4 1 256
บช.บ.การบัญชี 72 2 74 64 1 65 86 1 87 21 1 22 8 8 251 4 1 256
รวมทั้งหมด 128 2 1 131 165 2 1 1 169 139 1 140 67 1 68 20 1 21 519 7 1 2 529