ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 124 191 1 409 2 24 751 142 167 4 345 1 659 119 138 1 182 1 441 99 93 2 148 2 13 357 4 3 10 17 74 91 1 250 2 43 461 562 683 9 1,344 8 80 2,686
วิศวกรรมเครื่องกล 34 43 81 7 165 33 35 1 72 141 35 17 36 88 32 16 23 1 3 75 1 1 3 5 22 17 1 61 6 107 157 129 2 276 1 16 581
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 10 5 26 41 8 5 13 26 2 2 18 22 20 12 57 89
ปวส.ช่างยนต์ 4 13 20 2 39 3 3 26 32 9 4 20 33 16 20 66 2 104
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 6 17 20 5 48 6 24 1 21 52 15 11 27 53 23 12 22 1 3 61 11 11 1 23 5 51 61 75 2 113 1 13 265
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 14 8 15 37 16 3 12 31 20 6 9 35 9 4 1 14 1 1 3 5 1 1 60 22 40 1 123
วิศวกรรมไฟฟ้า 38 75 1 174 2 8 298 64 80 3 136 1 284 55 72 1 85 1 214 45 37 1 63 1 5 152 2 1 5 8 21 30 70 1 7 129 225 295 6 533 6 20 1,085
ปวส.ไฟฟ้า 5 12 28 1 46 8 1 23 32 2 2 14 18 15 15 65 1 96
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 1 2 15 1 19 1 1 8 10 2 1 11 14 4 4 34 1 43
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 22 22 5 1 17 1 24 1 3 13 17 6 4 52 1 63
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 15 33 1 59 8 25 30 63 15 15 15 45 13 10 23 3 49 7 7 12 2 28 53 72 113 1 5 244
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 25 1 45 76 19 28 3 35 85 22 28 1 36 1 88 16 18 25 1 1 61 8 13 17 1 1 40 70 112 5 158 3 2 350
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 4 3 1 9 1 4 3 1 9
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 7 3 24 2 36 10 11 12 33 4 20 16 40 21 34 52 2 109
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 18 7 1 4 40 13 13 11 37 14 9 18 41 16 9 1 15 1 42 2 1 5 8 3 3 55 50 1 56 1 8 171
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 30 34 68 6 138 22 24 51 97 14 16 27 57 10 19 1 23 1 54 20 31 61 28 140 96 124 1 230 35 486
ปวส.ช่างก่อสร้าง 3 14 35 6 58 4 10 26 40 5 4 29 38 12 28 90 6 136
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 27 20 33 80 18 14 25 57 14 16 27 57 10 19 1 23 1 54 15 27 32 28 102 84 96 1 140 29 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 22 39 86 3 150 23 28 86 137 15 33 34 82 12 21 39 4 76 1 1 2 4 11 13 58 1 2 85 84 135 305 1 9 534
ปวส.ช่างกลโรงงาน 12 6 21 39 9 5 18 32 7 3 11 21 28 14 50 92
ปวส.ช่างโลหะ 3 13 2 18 1 21 22 2 12 14 1 5 46 2 54
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 9 19 46 1 75 12 19 42 73 5 17 28 50 6 17 33 2 58 4 8 34 1 2 49 36 80 183 1 5 305
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 11 6 18 1 4 5 10 10 16 6 32 6 4 6 2 18 1 1 2 4 1 1 19 36 26 2 83
รวมทั้งหมด 124 191 1 409 2 24 751 142 167 4 345 1 659 119 138 1 182 1 441 99 93 2 148 2 13 357 4 3 10 17 74 91 1 250 2 43 461 562 683 9 1,344 8 80 2,686