ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 146 3 2 151 112 4 1 1 1 119 107 3 1 1 1 113 91 2 1 94 32 2 34 488 14 4 1 1 3 511
บริหารธุรกิจ 55 3 2 60 49 3 1 1 54 57 2 1 1 1 62 48 1 49 17 17 226 9 3 1 1 2 242
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 11 11 3 3 14 14
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 55 3 2 60 49 3 1 1 54 57 2 1 1 1 62 161 8 3 1 1 2 176
บธ.บ.การจัดการ 26 1 27 11 11 37 1 38
บธ.บ.การตลาด 11 11 3 3 14 14
บัญชี 74 74 51 1 52 43 43 33 1 34 8 2 10 209 3 1 213
บช.บ.การบัญชี 74 74 51 1 52 43 43 33 1 34 8 2 10 209 3 1 213
ศิลปศาสตร์ 17 17 12 1 13 7 1 8 10 1 11 7 7 53 2 1 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 17 17 12 1 13 7 1 8 10 1 11 7 7 53 2 1 56
รวมทั้งหมด 146 3 2 151 112 4 1 1 1 119 107 3 1 1 1 113 91 2 1 94 32 2 34 488 14 4 1 1 3 511