ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 72 3 3 7 85 77 1 2 80 50 1 1 52 57 2 1 60 34 1 1 36 290 6 2 3 4 8 313
พืชศาสตร์ 1 1 30 1 31 9 9 40 1 41
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.พืชศาสตร์ 30 1 31 9 9 39 1 40
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 27 1 28 40 2 42 28 28 95 1 2 98
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 27 1 28 40 2 42 28 28 95 1 2 98
วิทยาศาสตร์ 27 1 28 25 1 26 19 1 1 21 3 1 1 5 8 1 9 82 3 1 1 2 89
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 27 1 28 25 1 26 19 1 1 21 3 1 1 5 8 1 9 82 3 1 1 2 89
สัตวศาสตร์และประมง 1 1 17 17 9 9 27 27
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 13 13 9 9 22 22
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
อุตสาหกรรมเกษตร 16 2 3 6 27 12 12 3 3 7 7 8 1 9 46 2 3 1 6 58
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 12 2 3 6 23 12 2 3 6 23
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 4 12 12 3 3 7 7 8 1 9 34 1 35
รวมทั้งหมด 72 3 3 7 85 77 1 2 80 50 1 1 52 57 2 1 60 34 1 1 36 290 6 2 3 4 8 313