ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 81 2 1 2 86 72 1 1 74 14 14 24 24 191 3 1 1 2 198
วิศวกรรมเครื่องกล 31 1 2 34 34 34 4 4 21 21 90 1 2 93
ปวส.ช่างยนต์ 15 15 6 6 19 19 40 40
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 16 1 2 19 28 28 4 4 48 1 2 51
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 2 2 2
วิศวกรรมไฟฟ้า 50 2 52 38 1 1 40 10 10 3 3 101 3 1 105
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 7 1 8 3 3 13 1 14
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 47 2 49 31 1 32 10 10 88 3 91
รวมทั้งหมด 81 2 1 2 86 72 1 1 74 14 14 24 24 191 3 1 1 2 198