ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 6 54 3 5 68 1 64 3 1 69 2 87 32 1 1 123 3 23 1 27 1 20 21 13 248 3 36 2 1 5 308
บริหารธุรกิจ 5 50 3 5 63 1 58 3 1 63 2 82 32 1 1 118 3 17 20 1 19 20 12 226 3 36 1 1 5 284
ปวส.การจัดการ 7 1 1 9 10 10 1 11 12 1 28 1 1 31
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 6 1 9 7 7 3 3 2 16 1 19
บธ.บ.การจัดการ 3 17 20 5 5 3 22 25
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 3 37 2 3 45 1 23 3 1 28 9 1 1 11 4 69 3 3 1 1 3 84
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18 18 18 18
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 2 62 32 96 2 62 32 96
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 11 11 11 11
ศิลปศาสตร์ 1 4 5 6 6 5 5 6 1 7 1 1 1 22 1 24
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 4 5 6 6 5 5 6 1 7 1 1 1 22 1 24
รวมทั้งหมด 6 54 3 5 68 1 64 3 1 69 2 87 32 1 1 123 3 23 1 27 1 20 21 13 248 3 36 2 1 5 308