ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 7 104 3 4 12 130 9 195 1 5 1 1 212 7 54 61 3 73 9 85 5 69 5 79 31 495 4 23 1 1 12 567
พืชศาสตร์ 5 1 6 14 2 16 2 20 22 1 11 12 3 50 2 1 56
ปวส.พืชศาสตร์ 5 1 6 14 2 16 1 9 10 1 28 2 1 32
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 20 22 2 2 2 22 24
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 51 2 1 9 66 4 101 2 1 1 109 2 39 41 9 191 2 3 1 1 9 216
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 51 2 1 9 66 4 101 2 1 1 109 2 39 41 9 191 2 3 1 1 9 216
วิทยาศาสตร์ 9 1 10 10 10 6 6 11 11 1 8 9 1 44 1 46
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 1 10 10 10 6 6 11 11 1 8 9 1 44 1 46
สัตวศาสตร์และประมง 2 17 1 1 21 3 29 32 27 27 2 24 4 30 7 97 5 1 110
ปวส.สัตวศาสตร์ 2 12 1 15 3 15 18 12 12 5 39 1 45
ปวส.ประมง 5 1 6 14 14 3 3 22 1 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 23 23 2 4 4 10 2 27 4 33
วท.บ.ประมง 4 4 5 5 9 9
อุตสาหกรรมเกษตร 2 22 2 1 27 2 41 1 1 45 5 9 14 1 15 9 25 1 26 1 28 11 113 1 13 1 139
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 1 5 6 1 19 20 1 7 8 3 31 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 2 11 1 6 1 1 9 6 6 1 4 1 6 12 1 13 2 37 1 5 45
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 1 8 1 10 16 16 5 3 8 11 8 19 4 4 6 42 8 1 57
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 7 104 3 4 12 130 9 195 1 5 1 1 212 7 54 61 3 73 9 85 5 69 5 79 31 495 4 23 1 1 12 567