ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 14 82 1 4 101 29 95 2 126 12 75 1 88 2 15 17 2 12 2 16 2 18 20 61 297 1 3 2 4 368
วิศวกรรมเครื่องกล 10 40 1 1 52 9 48 1 58 3 27 30 6 6 1 3 4 2 18 20 25 142 1 1 1 170
ปวส.ช่างยนต์ 22 1 23 2 24 26 2 18 20 4 64 1 69
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 10 18 1 29 7 24 1 32 3 27 30 6 6 1 3 4 21 78 1 1 101
วิศวกรรมไฟฟ้า 2 27 3 32 10 22 32 5 22 27 1 9 10 1 8 2 11 19 88 2 3 112
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 2 27 3 32 10 22 32 5 22 27 1 9 10 1 8 2 11 19 88 2 3 112
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 15 17 10 25 1 36 4 26 1 31 1 1 1 1 17 67 1 1 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 15 17 10 25 1 36 4 26 1 31 1 1 1 1 17 67 1 1 86
รวมทั้งหมด 14 82 1 4 101 29 95 2 126 12 75 1 88 2 15 17 2 12 2 16 2 18 20 61 297 1 3 2 4 368