ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 874 12 2 3 1 12 904 955 7 7 9 6 6 990 780 11 4 7 2 8 812 628 6 1 8 643 557 10 3 2 71 643 3,794 46 16 21 1 9 105 3,992
บริหารธุรกิจ 592 10 2 2 1 4 611 656 5 5 6 4 6 682 539 10 2 6 2 8 567 417 6 8 431 375 7 3 2 51 438 2,579 38 12 16 1 6 77 2,729
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 49 1 50 19 2 4 25 30 1 6 37 47 2 49 37 3 40 182 1 2 16 201
บธ.บ.การจัดการ 83 1 3 87 66 1 15 82 149 2 18 169
บธ.บ.การตลาด 158 2 2 162 73 1 3 77 231 3 5 239
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 50 1 1 52 24 1 9 34 74 1 1 10 86
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 79 2 81 149 4 3 1 21 178 228 6 3 1 21 259
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 543 10 2 2 1 3 561 495 4 2 4 3 1 509 377 4 2 2 2 387 1,415 18 4 8 1 5 6 1,457
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 138 1 1 2 1 143 132 5 2 4 143 270 6 3 6 1 286
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 4 1 5 26 1 27 30 1 1 32
บัญชี 109 1 110 170 1 2 2 175 136 1 137 108 108 151 3 19 173 674 5 3 2 19 703
บช.บ.การบัญชี 109 1 110 170 1 2 2 175 136 1 137 108 108 151 3 19 173 674 5 3 2 19 703
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 8 8 8 8
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 8 8 8 8
ศิลปศาสตร์ 173 1 1 175 129 1 2 1 133 105 1 2 108 103 1 104 31 1 32 541 3 4 2 1 1 552
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 56 1 57 20 20 76 1 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 88 1 1 90 50 1 51 46 1 47 47 47 11 1 12 242 1 1 2 1 247
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 85 85 79 1 2 82 59 1 1 61 223 2 3 228
รวมทั้งหมด 874 12 2 3 1 12 904 955 7 7 9 6 6 990 780 11 4 7 2 8 812 628 6 1 8 643 557 10 3 2 71 643 3,794 46 16 21 1 9 105 3,992