ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 358 15 4 1 1 1 380 292 7 5 304 309 8 1 318 289 2 1 1 1 1 1 296 86 3 1 1 91 168 4 3 1 2 24 202 1,502 39 10 6 4 3 27 1,591
การออกแบบ 135 6 1 142 96 3 3 102 90 1 91 92 1 1 1 1 96 44 2 1 47 457 13 4 1 1 2 478
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 37 2 1 40 29 2 1 32 28 28 20 1 21 5 5 119 5 1 1 126
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 47 3 50 31 1 1 33 35 1 36 33 33 21 1 22 167 5 1 1 174
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 51 1 52 35 1 36 27 27 39 1 1 1 42 15 1 16 167 2 2 1 1 173
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 1 1 3 1 4 4 1 5
เทคโนโลยีศิลป์ 38 1 39 37 37 49 1 50 51 1 52 39 1 1 9 50 214 2 2 10 228
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 29 1 30 20 20 33 1 34 38 1 39 28 1 6 35 148 2 1 7 158
ทล.บ.เซรามิก 9 9 17 17 16 16 13 13 11 1 3 15 66 1 3 70
ศิลปกรรม 74 4 1 1 1 81 61 2 1 64 68 5 73 65 1 1 67 30 2 1 3 36 298 12 2 3 2 4 321
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 74 4 1 1 1 81 61 2 1 64 68 5 73 65 1 1 67 30 2 1 3 36 298 12 2 3 2 4 321
สถาปัตยกรรม 111 4 3 118 98 2 1 101 102 2 104 81 81 86 3 1 1 91 55 1 2 11 69 533 12 4 1 1 2 11 564
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 2 3 5 2 3 5
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 42 42 35 35 33 1 34 34 34 26 1 1 1 29 17 1 5 23 187 3 1 1 5 197
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 69 4 3 76 63 2 1 66 69 1 70 47 47 60 2 62 36 2 3 41 344 9 4 2 3 362
รวมทั้งหมด 358 15 4 1 1 1 380 292 7 5 304 309 8 1 318 289 2 1 1 1 1 1 296 86 3 1 1 91 168 4 3 1 2 24 202 1,502 39 10 6 4 3 27 1,591