ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 203 2 2 2 9 218 240 2 1 1 2 246 153 2 1 1 157 91 2 1 2 4 100 53 7 1 10 71 740 15 5 4 1 2 25 792
บริหารธุรกิจ 109 1 1 2 7 120 155 1 1 2 159 39 1 1 41 33 1 1 35 32 3 1 36 368 6 2 2 1 2 10 391
ปวส.การจัดการ 7 1 1 9 14 1 15 5 5 26 1 1 1 29
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 1 10 17 2 19 26 3 29
ปวส.การตลาด 11 11 4 1 5 15 1 16
บธ.บ.การจัดการ 21 1 22 5 1 6 26 1 1 28
บธ.บ.การตลาด 12 1 13 1 1 13 1 14
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 102 1 1 1 6 111 121 2 123 223 1 1 1 8 234
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 29 1 30 29 1 30
บริหารธุรกิจ - การตลาด 10 1 11 10 1 11
บัญชี 83 1 1 85 76 1 1 78 101 2 103 38 1 1 3 43 16 4 1 9 30 314 8 2 2 13 339
บช.บ.การบัญชี 83 1 1 85 76 1 1 78 101 2 103 38 1 1 3 43 16 4 1 9 30 314 8 2 2 13 339
ศิลปศาสตร์ 11 1 1 13 9 9 13 13 20 1 1 22 5 5 58 1 1 2 62
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 11 1 1 13 14 1 1 16 2 2 27 1 1 2 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 6 6 3 3 15 15
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 9 9 7 7 16 16
รวมทั้งหมด 203 2 2 2 9 218 240 2 1 1 2 246 153 2 1 1 157 91 2 1 2 4 100 53 7 1 10 71 740 15 5 4 1 2 25 792