ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 89 5 1 5 100 103 10 1 1 2 117 89 5 2 1 97 41 1 1 43 47 3 1 5 56 369 24 4 2 2 12 413
พืชศาสตร์ 12 1 13 4 3 2 9 12 1 13 6 1 1 2 10 34 4 1 1 5 45
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 6 2 2 8 8
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 4 1 2 3 4 1 2 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 8 1 9 5 5 13 1 14
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 1 4 2 3 2 7 1 1 2 6 4 3 13
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 46 3 1 3 53 56 7 1 1 65 64 5 2 1 72 8 8 174 15 4 1 1 3 198
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 8 3 11 8 8 16 3 19
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 46 3 1 3 53 48 4 1 1 54 64 5 2 1 72 158 12 4 1 1 3 179
สัตวศาสตร์และประมง 5 2 7 14 14 12 2 14 31 4 35
ปวส.สัตวศาสตร์ 4 2 6 4 2 6
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 7 7 2 2 9 9
วท.บ.ประมง 7 7 10 2 12 17 2 19
อุตสาหกรรมเกษตร 26 1 27 43 43 25 25 15 1 16 21 3 24 130 1 4 135
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 25 1 26 42 42 25 25 12 1 13 13 13 117 1 1 119
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 3 3 3
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 8 3 11 10 3 13
รวมทั้งหมด 89 5 1 5 100 103 10 1 1 2 117 89 5 2 1 97 41 1 1 43 47 3 1 5 56 369 24 4 2 2 12 413