ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 115 4 1 2 122 129 1 130 65 3 68 29 29 338 8 1 2 349
วิศวกรรมเครื่องกล 22 1 1 1 25 22 22 9 9 4 4 57 1 1 1 60
ปวส.ช่างยนต์ 8 1 1 10 3 3 4 4 15 1 1 17
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 14 1 15 19 19 9 9 42 1 43
วิศวกรรมไฟฟ้า 59 1 60 78 78 44 3 47 14 14 195 4 199
ปวส.ไฟฟ้า 14 14 14 14
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 1 60 78 78 44 3 47 181 4 185
วิศวกรรมอุตสาหการ 34 2 1 37 29 1 30 12 12 11 11 86 3 1 90
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 34 2 1 37 29 1 30 12 12 75 3 1 79
รวมทั้งหมด 115 4 1 2 122 129 1 130 65 3 68 29 29 338 8 1 2 349