ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 128 2 1 131 165 2 1 1 169 123 1 124 67 1 68 5 5 488 6 1 2 497
บริหารธุรกิจ 56 1 57 101 2 1 104 37 37 46 46 3 3 243 2 2 247
บธ.บ.การจัดการ 23 23 1 1 24 24
บธ.บ.การตลาด 21 21 21 21
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 27 1 28 2 2 2 2 31 1 32
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 56 1 57 74 1 1 76 31 31 161 1 2 164
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6 6 6 6
บัญชี 72 2 74 64 1 65 86 1 87 21 1 22 2 2 245 4 1 250
บช.บ.การบัญชี 72 2 74 64 1 65 86 1 87 21 1 22 2 2 245 4 1 250
รวมทั้งหมด 128 2 1 131 165 2 1 1 169 123 1 124 67 1 68 5 5 488 6 1 2 497