ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 191 10 1 3 205 210 2 1 1 1 215 234 2 1 2 239 142 1 143 1 1 95 4 1 4 104 873 18 2 1 4 9 907
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 1 1
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 1 1 1
วิศวกรรมเครื่องกล 6 3 9 6 3 9
ปวส.ช่างกลเกษตร 6 3 9 6 3 9
วิศวกรรมไฟฟ้า 113 2 1 2 118 108 1 1 1 1 112 164 2 1 1 168 41 1 42 34 2 1 37 460 7 1 1 3 5 477
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 6 6 6 6
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 57 2 1 2 62 57 1 1 1 60 80 2 1 1 84 38 1 39 19 2 1 22 251 7 1 3 5 267
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 18 18 15 15 30 30 3 3 2 2 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 29 29 36 1 37 54 54 119 1 120
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 43 43 56 1 57 35 35 54 54 42 2 1 2 47 230 3 1 2 236
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 43 43 56 1 57 35 35 54 54 42 2 1 2 47 230 3 1 2 236
วิศวกรรมอุตสาหการ 29 5 1 35 46 46 35 1 36 47 47 19 1 20 176 5 1 2 184
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 10 1 11 24 1 25
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 29 5 1 35 46 46 35 1 36 33 33 9 9 152 5 1 1 159
รวมทั้งหมด 191 10 1 3 205 210 2 1 1 1 215 234 2 1 2 239 142 1 143 1 1 95 4 1 4 104 873 18 2 1 4 9 907