ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 124 191 1 409 2 28 755 142 167 4 343 1 657 119 138 1 182 1 441 97 85 2 133 2 11 330 4 3 10 17 37 58 1 129 2 31 258 523 642 9 1,206 8 70 2,458
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 25 37 28 1 4 95 30 20 28 78 44 31 33 108 31 17 1 22 3 74 4 3 10 17 1 4 5 134 108 1 122 1 11 377
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 18 7 1 4 40 13 13 11 37 14 9 18 41 16 9 1 15 1 42 2 1 5 8 3 3 55 50 1 56 1 8 171
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 11 6 18 1 4 5 10 10 16 6 32 6 4 6 2 18 1 1 2 4 1 1 19 36 26 2 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 14 8 15 37 16 3 12 31 20 6 9 35 9 4 1 14 1 1 3 5 1 1 60 22 40 1 123
วิศวกรรมเครื่องกล 20 35 66 7 128 17 32 1 60 110 15 11 27 53 22 10 17 1 2 52 11 12 1 30 3 57 85 100 2 200 1 12 400
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 10 5 26 41 8 5 13 26 1 1 7 9 19 11 46 76
ปวส.ช่างยนต์ 4 13 20 2 39 3 3 26 32 3 2 8 13 10 18 54 2 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 6 17 20 5 48 6 24 1 21 52 15 11 27 53 22 10 17 1 2 52 7 9 1 15 3 35 56 71 2 100 1 10 240
วิศวกรรมไฟฟ้า 28 57 1 167 1 4 258 51 67 3 123 1 245 41 63 1 67 1 173 28 27 47 1 4 107 9 16 28 1 3 57 157 230 5 432 5 11 840
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 1 2 15 1 19 1 1 8 10 3 3 2 3 26 1 32
ปวส.ไฟฟ้า 5 12 28 1 46 8 1 23 32 1 5 6 13 14 56 1 84
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 22 22 5 1 17 1 24 1 1 5 7 6 2 44 1 53
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 25 1 45 76 19 28 3 35 85 22 28 1 36 1 88 15 18 25 1 1 60 7 4 1 12 61 106 5 145 3 1 321
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 15 33 1 59 8 25 30 63 15 15 15 45 13 9 22 3 47 7 5 9 2 23 53 69 109 1 5 237
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 2 2 1 6 1 2 2 1 6
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 7 3 24 2 36 10 11 10 31 4 20 16 40 21 34 50 2 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 30 34 68 10 142 22 24 51 97 14 16 27 57 10 18 1 19 1 49 15 22 43 20 100 91 114 1 208 31 445
ปวส.ช่างก่อสร้าง 3 14 35 9 61 4 10 26 40 2 2 19 23 9 26 80 9 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 27 20 33 1 81 18 14 25 57 14 16 27 57 10 18 1 19 1 49 13 20 24 20 77 82 88 1 128 22 321
วิศวกรรมอุตสาหการ 21 28 80 3 132 22 24 81 127 5 17 28 50 6 13 28 1 48 2 8 27 1 1 39 56 90 244 1 5 396
ปวส.ช่างโลหะ 3 13 2 18 1 21 22 1 8 9 1 4 42 2 49
ปวส.ช่างกลโรงงาน 12 6 21 39 9 5 18 32 1 1 3 5 22 12 42 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 9 19 46 1 75 12 19 42 73 5 17 28 50 6 13 28 1 48 1 6 16 1 1 25 33 74 160 1 3 271
รวมทั้งหมด 124 191 1 409 2 28 755 142 167 4 343 1 657 119 138 1 182 1 441 97 85 2 133 2 11 330 4 3 10 17 37 58 1 129 2 31 258 523 642 9 1,206 8 70 2,458