ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคตะวันตก รวม ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 20 3 1 4 1 9 2 1 6 1 10 1 3 6 1 1 12 1 8 9 4 7 1 44 2 2 60
การออกแบบ 20 20 3 1 4 1 9 2 1 6 1 10 1 3 6 1 1 12 1 8 9 4 7 1 44 2 2 60
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 20 20 3 1 4 1 9 2 1 6 1 10 1 3 6 1 1 12 1 8 9 4 7 1 44 2 2 60
รวมทั้งหมด 20 20 3 1 4 1 9 2 1 6 1 10 1 3 6 1 1 12 1 8 9 4 7 1 44 2 2 60