ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 146 3 2 3 154 112 4 1 1 1 119 87 3 1 1 1 93 91 2 1 94 14 1 15 450 13 4 1 1 6 475
บริหารธุรกิจ 55 3 2 2 62 49 3 1 1 54 57 2 1 1 1 62 48 1 49 6 6 215 9 3 1 1 4 233
บธ.บ.การจัดการ 26 1 27 5 5 31 1 32
บธ.บ.การตลาด 11 11 1 1 12 12
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 11 11 11 11
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 55 3 2 2 62 49 3 1 1 54 57 2 1 1 1 62 161 8 3 1 1 4 178
บัญชี 74 74 51 1 52 23 23 33 1 34 5 1 6 186 2 1 189
บช.บ.การบัญชี 74 74 51 1 52 23 23 33 1 34 5 1 6 186 2 1 189
ศิลปศาสตร์ 17 1 18 12 1 13 7 1 8 10 1 11 3 3 49 2 2 53
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 17 1 18 12 1 13 7 1 8 10 1 11 3 3 49 2 2 53
รวมทั้งหมด 146 3 2 3 154 112 4 1 1 1 119 87 3 1 1 1 93 91 2 1 94 14 1 15 450 13 4 1 1 6 475