ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 14 82 1 4 101 29 95 2 126 12 75 1 88 2 15 17 2 12 2 16 5 5 59 284 1 3 2 4 353
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14 60 4 78 27 71 2 100 12 75 1 88 2 15 17 2 12 2 16 57 233 3 2 4 299
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 2 27 3 32 10 22 32 5 22 27 1 9 10 1 8 2 11 19 88 2 3 112
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 15 17 10 25 1 36 4 26 1 31 1 1 1 1 17 67 1 1 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 10 18 1 29 7 24 1 32 3 27 30 6 6 1 3 4 21 78 1 1 101
วิศวกรรมเครื่องกล 22 1 23 2 24 26 5 5 2 51 1 54
ปวส.ช่างยนต์ 22 1 23 2 24 26 5 5 2 51 1 54
รวมทั้งหมด 14 82 1 4 101 29 95 2 126 12 75 1 88 2 15 17 2 12 2 16 5 5 59 284 1 3 2 4 353