ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 874 12 2 3 1 12 904 951 7 7 9 6 6 986 702 10 3 7 2 7 731 616 6 1 8 631 398 6 2 2 51 459 3,541 41 14 21 1 9 84 3,711
บริหารธุรกิจ 592 10 2 2 1 4 611 652 5 5 6 4 6 678 461 9 1 6 2 7 486 411 6 8 425 249 6 2 2 40 299 2,365 36 10 16 1 6 65 2,499
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 49 1 50 18 2 4 24 30 1 6 37 47 2 49 18 1 19 162 1 2 14 179
บธ.บ.การจัดการ 80 1 3 84 46 1 12 59 126 2 15 143
บธ.บ.การตลาด 157 2 2 161 20 1 3 24 177 3 5 185
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 50 1 1 52 22 1 9 32 72 1 1 10 84
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 77 2 79 121 3 2 1 15 142 198 5 2 1 15 221
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 543 10 2 2 1 3 561 492 4 2 4 3 1 506 345 4 2 2 1 354 1,380 18 4 8 1 5 5 1,421
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 138 1 1 2 1 143 86 4 1 4 95 224 5 2 6 1 238
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 4 1 5 22 1 23 26 1 1 28
บัญชี 109 1 110 170 1 2 2 175 136 1 137 102 102 129 10 139 646 2 3 2 10 663
บช.บ.การบัญชี 109 1 110 170 1 2 2 175 136 1 137 102 102 129 10 139 646 2 3 2 10 663
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 8 8 8 8
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 8 8 8 8
ศิลปศาสตร์ 173 1 1 175 129 1 2 1 133 105 1 2 108 103 1 104 20 1 21 530 3 4 2 1 1 541
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 56 1 57 16 16 72 1 73
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 88 1 1 90 50 1 51 46 1 47 47 47 4 1 5 235 1 1 2 1 240
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 85 85 79 1 2 82 59 1 1 61 223 2 3 228
รวมทั้งหมด 874 12 2 3 1 12 904 951 7 7 9 6 6 986 702 10 3 7 2 7 731 616 6 1 8 631 398 6 2 2 51 459 3,541 41 14 21 1 9 84 3,711