ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 992 36 5 2 14 1,049 764 37 3 4 2 5 815 660 17 2 2 4 3 688 516 15 2 5 538 42 42 404 15 2 2 2 63 488 3,378 120 5 15 2 10 90 3,620
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 110 6 2 118 83 1 1 85 102 1 2 105 77 3 1 81 42 42 42 3 12 57 456 14 2 2 14 488
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 21 21 21 21 25 25 22 22 6 1 7 125 1 126
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 29 2 1 32 7 7 36 2 12 50 72 4 1 12 89
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 52 3 1 56 30 1 1 32 46 1 2 49 128 5 1 2 1 137
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 28 3 1 32 32 32 35 35 23 1 24 13 13 131 4 1 136
วิศวกรรมเครื่องกล 191 7 1 1 4 204 125 26 1 152 91 2 2 95 125 1 126 141 4 1 1 21 168 673 39 2 2 2 2 25 745
ปวส.ช่างยนต์ 33 1 34 13 1 14 19 19 65 1 1 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 35 2 37 23 23 19 1 20 18 18 12 1 4 17 107 2 6 115
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 50 2 1 53 48 1 49 54 2 56 87 1 88 75 2 1 1 16 95 314 5 1 1 2 2 16 341
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 67 3 1 1 72 41 24 1 66 18 1 19 20 20 31 1 1 33 177 29 1 1 2 210
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 2 8 4 4 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 348 17 1 4 370 306 6 1 3 4 320 204 5 2 1 212 123 10 2 135 86 3 1 18 108 1,067 41 2 4 2 29 1,145
ปวส.ไฟฟ้า 38 1 39 33 33 1 1 71 2 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 30 1 31 16 16 1 1 46 2 48
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 146 10 1 2 159 155 4 1 2 162 123 4 2 129 58 9 1 68 18 5 23 500 27 2 2 10 541
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 71 2 73 49 1 2 52 51 51 65 1 1 67 53 1 11 65 289 4 1 2 12 308
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 10 1 11 10 1 11
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 59 3 1 63 44 1 1 46 30 1 1 32 133 5 3 141
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 1 5 9 1 1 11 5 2 7 18 3 1 1 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 126 2 2 130 94 2 1 97 93 3 1 1 98 66 2 68 40 3 3 46 419 10 3 7 439
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 38 1 39 31 1 32 20 20 24 24 2 2 115 1 1 117
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 88 1 2 91 63 2 65 73 3 1 1 78 42 2 44 38 3 3 44 304 9 3 6 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 217 4 1 1 4 227 156 2 1 2 161 170 6 1 1 178 125 2 1 128 95 2 2 1 9 109 763 16 1 4 4 15 803
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 1 16 15 1 16 30 1 1 32
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 136 2 1 4 143 98 1 2 101 120 5 1 1 127 72 2 1 75 65 1 2 5 73 491 11 4 2 11 519
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 66 1 1 68 43 1 44 50 1 51 53 53 30 1 4 35 242 3 2 4 251
รวมทั้งหมด 992 36 5 2 14 1,049 764 37 3 4 2 5 815 660 17 2 2 4 3 688 516 15 2 5 538 42 42 404 15 2 2 2 63 488 3,378 120 5 15 2 10 90 3,620