ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 992 36 5 2 14 1,049 764 37 3 4 2 5 815 660 17 2 2 4 3 688 516 15 2 5 538 42 42 404 15 2 2 2 63 488 3,378 120 5 15 2 10 90 3,620
วิศวกรรมเครื่องกล 191 7 1 1 4 204 125 26 1 152 91 2 2 95 125 1 126 141 4 1 1 21 168 673 39 2 2 2 2 25 745
ปวส.ช่างยนต์ 33 1 34 13 1 14 19 19 65 1 1 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 35 2 37 23 23 19 1 20 18 18 12 1 4 17 107 2 6 115
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 67 3 1 1 72 41 24 1 66 18 1 19 20 20 31 1 1 33 177 29 1 1 2 210
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 50 2 1 53 48 1 49 54 2 56 87 1 88 75 2 1 1 16 95 314 5 1 1 2 2 16 341
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 2 8 4 4 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 400 20 1 5 426 336 7 1 4 4 352 250 6 4 1 261 152 12 1 2 167 7 7 122 5 1 30 158 1,267 50 2 6 4 42 1,371
ปวส.ไฟฟ้า 38 1 39 33 33 1 1 71 2 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 30 1 31 16 16 1 1 46 2 48
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 71 2 73 49 1 2 52 51 51 65 1 1 67 53 1 11 65 289 4 1 2 12 308
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 146 10 1 2 159 155 4 1 2 162 123 4 2 129 58 9 1 68 18 5 23 500 27 2 2 10 541
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 10 1 11 10 1 11
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 59 3 1 63 44 1 1 46 30 1 1 32 133 5 3 141
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 52 3 1 56 30 1 1 32 46 1 2 49 128 5 1 2 1 137
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 29 2 1 32 7 7 36 2 12 50 72 4 1 12 89
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 1 5 9 1 1 11 5 2 7 18 3 1 1 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 156 2 2 160 115 2 1 118 114 3 1 1 119 91 2 93 22 22 46 4 3 53 544 11 3 7 565
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 21 21 21 21 25 25 22 22 6 1 7 125 1 126
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 38 1 39 31 1 32 20 20 24 24 2 2 115 1 1 117
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 88 1 2 91 63 2 65 73 3 1 1 78 42 2 44 38 3 3 44 304 9 3 6 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 245 7 1 1 5 259 188 2 1 2 193 205 6 1 1 213 148 3 1 152 13 13 95 2 2 1 9 109 894 20 1 4 4 16 939
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 1 16 15 1 16 30 1 1 32
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 66 1 1 68 43 1 44 50 1 51 53 53 30 1 4 35 242 3 2 4 251
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 136 2 1 4 143 98 1 2 101 120 5 1 1 127 72 2 1 75 65 1 2 5 73 491 11 4 2 11 519
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 28 3 1 32 32 32 35 35 23 1 24 13 13 131 4 1 136
รวมทั้งหมด 992 36 5 2 14 1,049 764 37 3 4 2 5 815 660 17 2 2 4 3 688 516 15 2 5 538 42 42 404 15 2 2 2 63 488 3,378 120 5 15 2 10 90 3,620