ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 187 18 13 1 1 24 244 209 17 2 3 1 1 233 111 6 1 118 4 1 5 10 1 11 521 42 15 1 4 2 26 611
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 136 14 150 151 3 1 1 1 1 158 104 5 1 110 2 1 3 393 9 1 1 2 15 421
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 90 11 101 73 1 1 75 50 5 1 56 1 1 214 5 1 1 12 233
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 17 3 20 21 21 27 27 65 3 68
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 29 29 29 2 31 27 27 1 1 2 86 3 89
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 28 1 1 1 31 28 1 1 1 31
สหวิทยาการ 51 18 13 1 1 10 94 58 14 1 2 75 7 1 8 4 1 5 8 8 128 33 14 1 3 11 190
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 20 17 13 1 5 56 29 12 1 2 44 49 29 14 3 5 100
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 4 1 5 8 8 12 1 13
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 6 1 7 7 1 8 13 2 15
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 31 1 1 5 38 23 1 24 54 2 1 5 62
รวมทั้งหมด 187 18 13 1 1 24 244 209 17 2 3 1 1 233 111 6 1 118 4 1 5 10 1 11 521 42 15 1 4 2 26 611