ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 203 2 2 2 10 219 240 2 1 1 2 246 107 1 1 109 88 2 1 2 4 97 14 3 10 27 652 10 3 4 1 2 26 698
บริหารธุรกิจ 109 1 1 2 7 120 155 1 1 2 159 33 1 34 32 1 1 34 5 1 6 334 3 1 2 1 2 10 353
ปวส.การจัดการ 7 1 1 9 14 1 15 21 1 1 1 24
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 1 10 2 2 11 1 12
ปวส.การตลาด 11 11 11 11
บธ.บ.การจัดการ 21 1 22 2 1 3 23 1 1 25
บธ.บ.การตลาด 11 1 12 1 1 12 1 13
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 102 1 1 1 6 111 121 2 123 223 1 1 1 8 234
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 23 23 23 23
บริหารธุรกิจ - การตลาด 10 1 11 10 1 11
บัญชี 83 1 1 85 76 1 1 78 61 1 62 36 1 1 3 41 6 3 9 18 262 6 1 2 13 284
บช.บ.การบัญชี 83 1 1 85 76 1 1 78 61 1 62 36 1 1 3 41 6 3 9 18 262 6 1 2 13 284
ศิลปศาสตร์ 11 1 2 14 9 9 13 13 20 1 1 22 3 3 56 1 1 3 61
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 11 1 2 14 14 1 1 16 1 1 26 1 1 3 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 6 6 2 2 14 14
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 9 9 7 7 16 16
รวมทั้งหมด 203 2 2 2 10 219 240 2 1 1 2 246 107 1 1 109 88 2 1 2 4 97 14 3 10 27 652 10 3 4 1 2 26 698