ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 115 4 1 3 123 129 1 130 65 3 68 3 3 312 8 1 3 324
วิศวกรรมเครื่องกล 22 1 1 2 26 22 22 9 9 53 1 1 2 57
ปวส.ช่างยนต์ 8 1 1 1 11 3 3 11 1 1 1 14
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 14 1 15 19 19 9 9 42 1 43
วิศวกรรมไฟฟ้า 59 1 60 78 78 44 3 47 181 4 185
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 1 60 78 78 44 3 47 181 4 185
วิศวกรรมอุตสาหการ 34 2 1 37 29 1 30 12 12 3 3 78 3 1 82
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 34 2 1 37 29 1 30 12 12 75 3 1 79
รวมทั้งหมด 115 4 1 3 123 129 1 130 65 3 68 3 3 312 8 1 3 324