ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 669 83 2 1 2 14 771 669 83 2 1 2 14 771
บริหารธุรกิจ 355 35 2 1 10 403 355 35 2 1 10 403
บธ.บ.การจัดการ 144 9 1 7 161 144 9 1 7 161
บธ.บ.การตลาด 113 19 1 1 134 113 19 1 1 134
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 98 7 1 2 108 98 7 1 2 108
บัญชี 222 45 1 2 270 222 45 1 2 270
บช.บ.การบัญชี 222 45 1 2 270 222 45 1 2 270
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 71 2 73 71 2 73
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 71 2 73 71 2 73
ศิลปศาสตร์ 21 3 1 25 21 3 1 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 3 1 25 21 3 1 25
รวมทั้งหมด 669 83 2 1 2 14 771 669 83 2 1 2 14 771