ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 884 94 8 1 1 1 22 1,011 884 94 8 1 1 1 22 1,011
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 79 6 1 5 91 79 6 1 5 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 49 4 1 5 59 49 4 1 5 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 30 2 32 30 2 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 118 1 2 121 118 1 2 121
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 118 1 2 121 118 1 2 121
วิศวกรรมไฟฟ้า 297 28 2 1 5 333 297 28 2 1 5 333
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 253 14 1 1 3 272 253 14 1 1 3 272
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 32 11 1 2 46 32 11 1 2 46
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 2 2 2
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 10 3 13 10 3 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 226 17 4 1 7 255 226 17 4 1 7 255
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 226 17 4 1 7 255 226 17 4 1 7 255
วิศวกรรมอุตสาหการ 164 42 1 1 3 211 164 42 1 1 3 211
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 41 3 1 1 2 48 41 3 1 1 2 48
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 123 39 1 163 123 39 1 163
รวมทั้งหมด 884 94 8 1 1 1 22 1,011 884 94 8 1 1 1 22 1,011