ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 61 204 347 1 2 615 334 683 3 552 3 1 31 1,607 395 887 3 899 3 2 33 2,222
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 100 87 1 96 8 292 100 87 1 96 8 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 38 1 49 5 128 35 38 1 49 5 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 11 27 2 55 15 11 27 2 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 50 38 20 1 109 50 38 20 1 109
วิศวกรรมเครื่องกล 13 58 100 1 172 55 104 59 1 3 222 68 162 159 1 4 394
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 11 21 55 87 11 21 55 87
ปวส.ช่างยนต์ 2 37 45 1 85 2 37 45 1 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 55 104 59 1 3 222 55 104 59 1 3 222
วิศวกรรมไฟฟ้า 17 64 118 1 200 96 239 1 173 1 1 8 519 113 303 1 291 1 2 8 719
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 9 20 34 1 64 9 20 34 1 64
ปวส.ไฟฟ้า 5 22 50 77 5 22 50 77
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 22 34 59 3 22 34 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 45 118 1 79 1 2 246 45 118 1 79 1 2 246
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 38 60 69 1 4 172 38 60 69 1 4 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 61 25 2 101 13 61 25 2 101
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 12 39 47 1 99 53 146 1 116 6 322 65 185 1 163 7 421
ปวส.ช่างก่อสร้าง 12 39 47 1 99 12 39 47 1 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 53 146 1 116 6 322 53 146 1 116 6 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 19 43 82 144 30 107 108 1 6 252 49 150 190 1 6 396
ปวส.ช่างโลหะ 9 5 51 65 9 5 51 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 10 38 31 79 10 38 31 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 30 107 108 1 6 252 30 107 108 1 6 252
รวมทั้งหมด 61 204 347 1 2 615 334 683 3 552 3 1 31 1,607 395 887 3 899 3 2 33 2,222