ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 61 204 347 1 2 615 334 683 3 552 3 1 31 1,607 395 887 3 899 3 2 33 2,222
วิศวกรรมเครื่องกล 13 58 100 1 172 105 142 79 1 4 331 118 200 179 1 5 503
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 11 21 55 87 11 21 55 87
ปวส.ช่างยนต์ 2 37 45 1 85 2 37 45 1 85
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 50 38 20 1 109 50 38 20 1 109
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 55 104 59 1 3 222 55 104 59 1 3 222
วิศวกรรมไฟฟ้า 17 64 118 1 200 131 277 2 222 1 1 13 647 148 341 2 340 1 2 13 847
ปวส.ไฟฟ้า 5 22 50 77 5 22 50 77
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 9 20 34 1 64 9 20 34 1 64
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 22 34 59 3 22 34 59
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 61 25 2 101 13 61 25 2 101
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 38 1 49 5 128 35 38 1 49 5 128
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 38 60 69 1 4 172 38 60 69 1 4 172
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 45 118 1 79 1 2 246 45 118 1 79 1 2 246
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 12 39 47 1 99 53 146 1 116 6 322 65 185 1 163 7 421
ปวส.ช่างก่อสร้าง 12 39 47 1 99 12 39 47 1 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 53 146 1 116 6 322 53 146 1 116 6 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 19 43 82 144 45 118 135 1 8 307 64 161 217 1 8 451
ปวส.ช่างโลหะ 9 5 51 65 9 5 51 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 10 38 31 79 10 38 31 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 11 27 2 55 15 11 27 2 55
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 30 107 108 1 6 252 30 107 108 1 6 252
รวมทั้งหมด 61 204 347 1 2 615 334 683 3 552 3 1 31 1,607 395 887 3 899 3 2 33 2,222