ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 652 22 3 2 9 688 652 22 3 2 9 688
บริหารธุรกิจ 368 12 2 1 8 391 368 12 2 1 8 391
บธ.บ.การจัดการ 194 5 2 1 202 194 5 2 1 202
บธ.บ.การตลาด 59 3 62 59 3 62
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 115 4 8 127 115 4 8 127
บัญชี 217 8 1 1 227 217 8 1 1 227
บช.บ.การบัญชี 217 8 1 1 227 217 8 1 1 227
ศิลปศาสตร์ 67 2 1 70 67 2 1 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 67 2 1 70 67 2 1 70
รวมทั้งหมด 652 22 3 2 9 688 652 22 3 2 9 688