ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 32 1 1 34 340 32 4 1 3 380 6 6 378 32 4 1 1 4 420
พืชศาสตร์ 10 1 11 116 9 1 2 128 126 9 1 3 139
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ปวส.พืชศาสตร์ 8 1 9 8 1 9
วท.บ.พืชศาสตร์ 116 9 1 2 128 116 9 1 2 128
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 17 1 18 64 1 1 66 81 1 1 1 84
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 17 1 18 17 1 18
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 64 1 1 66 64 1 1 66
วิทยาศาสตร์ 62 3 2 67 62 3 2 67
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 13 1 14 13 1 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 46 3 1 50 46 3 1 50
สัตวศาสตร์และประมง 5 5 63 16 1 80 1 1 69 16 1 86
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 5 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 56 6 1 63 56 6 1 63
วท.บ.ประมง 7 10 17 7 10 17
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 1 1
อุตสาหกรรมเกษตร 35 3 1 39 5 5 40 3 1 44
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 35 3 1 39 35 3 1 39
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 5 5 5 5
รวมทั้งหมด 32 1 1 34 340 32 4 1 3 380 6 6 378 32 4 1 1 4 420