ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4 77 3 3 87 25 255 5 5 1 4 295 29 332 8 5 1 7 382
บริหารธุรกิจ 4 77 3 3 87 23 216 4 3 4 250 27 293 7 3 7 337
ปวส.การจัดการ 2 44 2 48 2 44 2 48
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 33 1 3 39 2 33 1 3 39
บธ.บ.การจัดการ 13 138 4 1 4 160 13 138 4 1 4 160
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 10 78 2 90 10 78 2 90
ศิลปศาสตร์ 2 39 1 2 1 45 2 39 1 2 1 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 39 1 2 1 45 2 39 1 2 1 45
รวมทั้งหมด 4 77 3 3 87 25 255 5 5 1 4 295 29 332 8 5 1 7 382