ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 6 161 1 1 2 7 178 43 514 10 25 3 4 12 611 1 1 2 49 676 11 26 3 6 20 791
พืชศาสตร์ 1 33 1 1 36 14 137 4 7 1 6 169 15 170 4 8 1 7 205
ปวส.พืชศาสตร์ 1 33 1 1 36 1 33 1 1 36
วท.บ.พืชศาสตร์ 14 137 4 7 1 6 169 14 137 4 7 1 6 169
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วิทยาศาสตร์ 3 50 2 55 3 50 2 55
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 50 2 55 3 50 2 55
สัตวศาสตร์และประมง 4 67 2 2 75 16 216 5 4 3 244 20 283 5 4 2 5 319
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 43 1 45 1 43 1 45
ปวส.ประมง 3 24 2 1 30 3 24 2 1 30
วท.บ.สัตวศาสตร์ 12 159 4 2 2 179 12 159 4 2 2 179
วท.บ.ประมง 4 57 1 2 1 65 4 57 1 2 1 65
อุตสาหกรรมเกษตร 1 61 1 1 64 10 111 1 14 2 2 3 143 1 1 2 11 173 2 14 2 2 5 209
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 1 57 1 1 60 1 57 1 1 60
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 48 1 2 1 56 4 48 1 2 1 56
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 6 63 12 1 2 3 87 6 63 12 1 2 3 87
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 1 1 2
รวมทั้งหมด 6 161 1 1 2 7 178 43 514 10 25 3 4 12 611 1 1 2 49 676 11 26 3 6 20 791