ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 66 29 1 96 3,584 881 19 11 2 3 115 4,615 24 24 3,674 910 19 12 2 3 115 4,735
บริหารธุรกิจ 28 16 1 45 2,377 505 13 8 1 2 80 2,986 24 24 2,429 521 13 9 1 2 80 3,055
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 26 16 1 43 26 16 1 43
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 208 15 1 1 15 240 208 15 1 1 15 240
บธ.บ.การจัดการ 641 156 1 1 18 817 641 156 1 1 18 817
บธ.บ.การตลาด 681 155 4 3 1 15 859 681 155 4 3 1 15 859
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 358 69 2 1 16 446 358 69 2 1 16 446
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 489 110 5 3 1 16 624 489 110 5 3 1 16 624
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 24 24 24 24
บัญชี 38 13 51 712 254 4 1 1 16 988 750 267 4 1 1 16 1,039
ปวส.การบัญชี 38 13 51 38 13 51
บช.บ.การบัญชี 712 254 4 1 1 16 988 712 254 4 1 1 16 988
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 495 122 2 3 4 626 495 122 2 3 4 626
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 308 93 2 3 4 410 308 93 2 3 4 410
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 187 29 216 187 29 216
รวมทั้งหมด 66 29 1 96 3,584 881 19 11 2 3 115 4,615 24 24 3,674 910 19 12 2 3 115 4,735