ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 359 9 1 2 1 9 381 61 4 3 68 420 13 1 2 1 12 449
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 359 9 1 2 1 9 381 359 9 1 2 1 9 381
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 210 6 1 1 6 224 210 6 1 1 6 224
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 78 1 79 78 1 79
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 71 2 2 3 78 71 2 2 3 78
สหวิทยาการ 61 4 3 68 61 4 3 68
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 3 1 2 6 3 1 2 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 58 3 1 62 58 3 1 62
รวมทั้งหมด 359 9 1 2 1 9 381 61 4 3 68 420 13 1 2 1 12 449