ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวช. ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 26 1 1 28 160 23 2 3 2 190 1,017 88 8 8 1 25 1,147 1,203 112 10 12 1 27 1,365
บริหารธุรกิจ 26 1 1 28 125 12 2 1 2 142 560 42 5 5 1 11 624 711 55 7 7 1 13 794
ปวส.การจัดการ 79 6 1 1 2 89 79 6 1 1 2 89
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 31 2 33 31 2 33
ปวส.การตลาด 26 1 1 28 15 4 1 20 41 5 1 1 48
บธ.บ.การจัดการ 279 20 3 2 4 308 279 20 3 2 4 308
บธ.บ.การตลาด 138 9 2 4 153 138 9 2 4 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 143 13 2 1 1 3 163 143 13 2 1 1 3 163
บัญชี 35 11 2 48 320 27 3 5 355 355 38 5 5 403
ปวส.การบัญชี 35 11 2 48 35 11 2 48
บช.บ.การบัญชี 320 27 3 5 355 320 27 3 5 355
ศิลปศาสตร์ 137 19 3 9 168 137 19 3 9 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 87 10 2 7 106 87 10 2 7 106
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 50 9 1 2 62 50 9 1 2 62
รวมทั้งหมด 26 1 1 28 160 23 2 3 2 190 1,017 88 8 8 1 25 1,147 1,203 112 10 12 1 27 1,365