ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวช. ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 8 8 85 2 5 92 147 9 1 157 240 11 6 257
วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 26 1 27 45 4 1 50 79 5 1 85
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 18 1 19 26 1 27
ปวส.ช่างกลเกษตร 8 8 8 8
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 45 4 1 50 45 4 1 50
วิศวกรรมไฟฟ้า 41 1 2 44 58 3 61 99 4 2 105
ปวส.ไฟฟ้า 41 1 2 44 41 1 2 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 58 3 61 58 3 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 18 3 21 44 2 46 62 2 3 67
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 18 3 21 18 3 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 44 2 46 44 2 46
รวมทั้งหมด 8 8 85 2 5 92 147 9 1 157 240 11 6 257