ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 677 79 2 2 2 14 776 677 79 2 2 2 14 776
บริหารธุรกิจ 359 34 2 1 10 406 359 34 2 1 10 406
บธ.บ.การจัดการ 147 9 1 7 164 147 9 1 7 164
บธ.บ.การตลาด 114 18 1 1 134 114 18 1 1 134
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 98 7 1 2 108 98 7 1 2 108
บัญชี 228 42 2 2 274 228 42 2 2 274
บช.บ.การบัญชี 228 42 2 2 274 228 42 2 2 274
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 69 2 71 69 2 71
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 69 2 71 69 2 71
ศิลปศาสตร์ 21 3 1 25 21 3 1 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 3 1 25 21 3 1 25
รวมทั้งหมด 677 79 2 2 2 14 776 677 79 2 2 2 14 776