ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 31 2 58 1 5 101 4 31 2 58 1 5 101
การออกแบบ 4 31 2 58 1 5 101 4 31 2 58 1 5 101
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 4 31 2 58 1 5 101 4 31 2 58 1 5 101
รวมทั้งหมด 4 31 2 58 1 5 101 4 31 2 58 1 5 101