ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 707 22 4 2 10 745 707 22 4 2 10 745
บริหารธุรกิจ 377 12 2 1 8 400 377 12 2 1 8 400
บธ.บ.การจัดการ 196 5 2 1 204 196 5 2 1 204
บธ.บ.การตลาด 60 3 63 60 3 63
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 121 4 8 133 121 4 8 133
บัญชี 263 8 2 2 275 263 8 2 2 275
บช.บ.การบัญชี 263 8 2 2 275 263 8 2 2 275
ศิลปศาสตร์ 67 2 1 70 67 2 1 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 67 2 1 70 67 2 1 70
รวมทั้งหมด 707 22 4 2 10 745 707 22 4 2 10 745