ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 110 8 118 88 3 1 92 198 11 1 210
วิศวกรรมเครื่องกล 72 2 74 47 1 48 119 2 1 122
ปวส.ช่างยนต์ 72 2 74 72 2 74
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 47 1 48 47 1 48
วิศวกรรมไฟฟ้า 38 6 44 33 33 71 6 77
ปวส.ไฟฟ้า 38 6 44 38 6 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 33 33 33 33
วิศวกรรมอุตสาหการ 8 3 11 8 3 11
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 8 3 11 8 3 11
รวมทั้งหมด 110 8 118 88 3 1 92 198 11 1 210