ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4 79 3 2 88 25 256 5 5 1 4 296 29 335 8 5 1 6 384
บริหารธุรกิจ 4 79 3 2 88 23 217 4 3 4 251 27 296 7 3 6 339
ปวส.การจัดการ 2 45 2 49 2 45 2 49
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 34 1 2 39 2 34 1 2 39
บธ.บ.การจัดการ 13 139 4 1 4 161 13 139 4 1 4 161
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 10 78 2 90 10 78 2 90
ศิลปศาสตร์ 2 39 1 2 1 45 2 39 1 2 1 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 39 1 2 1 45 2 39 1 2 1 45
รวมทั้งหมด 4 79 3 2 88 25 256 5 5 1 4 296 29 335 8 5 1 6 384