ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 6 162 1 1 2 7 179 43 519 10 25 3 4 13 617 1 1 2 49 682 11 26 3 6 21 798
พืชศาสตร์ 1 33 1 1 36 14 138 4 7 1 7 171 15 171 4 8 1 8 207
ปวส.พืชศาสตร์ 1 33 1 1 36 1 33 1 1 36
วท.บ.พืชศาสตร์ 14 138 4 7 1 7 171 14 138 4 7 1 7 171
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วิทยาศาสตร์ 3 51 2 56 3 51 2 56
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 51 2 56 3 51 2 56
สัตวศาสตร์และประมง 4 68 2 2 76 16 216 5 4 3 244 20 284 5 4 2 5 320
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 44 1 46 1 44 1 46
ปวส.ประมง 3 24 2 1 30 3 24 2 1 30
วท.บ.สัตวศาสตร์ 12 159 4 2 2 179 12 159 4 2 2 179
วท.บ.ประมง 4 57 1 2 1 65 4 57 1 2 1 65
อุตสาหกรรมเกษตร 1 61 1 1 64 10 114 1 14 2 2 3 146 1 1 2 11 176 2 14 2 2 5 212
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 1 57 1 1 60 1 57 1 1 60
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 49 1 2 1 57 4 49 1 2 1 57
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 6 65 12 1 2 3 89 6 65 12 1 2 3 89
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 1 1 2
รวมทั้งหมด 6 162 1 1 2 7 179 43 519 10 25 3 4 13 617 1 1 2 49 682 11 26 3 6 21 798