ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 9 74 1 84 25 133 4 4 1 167 34 207 4 4 2 251
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 25 133 4 4 1 167 25 133 4 4 1 167
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 7 55 2 3 67 7 55 2 3 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 34 39 5 34 39
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 13 44 2 1 1 61 13 44 2 1 1 61
วิศวกรรมเครื่องกล 9 74 1 84 9 74 1 84
ปวส.ช่างยนต์ 9 74 1 84 9 74 1 84
รวมทั้งหมด 9 74 1 84 25 133 4 4 1 167 34 207 4 4 2 251