ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 385 78 43 2 1 1 1 511 2,957 667 16 8 3 5 93 3,749 28 6 34 3,370 751 59 10 4 6 94 4,294
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 360 89 2 12 463 360 89 2 12 463
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 132 17 4 153 132 17 4 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 151 57 2 7 217 151 57 2 7 217
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 77 15 1 93 77 15 1 93
วิศวกรรมเครื่องกล 55 21 1 77 724 127 6 1 1 22 881 14 4 18 793 152 6 2 1 22 976
ปวส.ช่างยนต์ 55 21 1 77 55 21 1 77
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 115 6 1 3 125 115 6 1 3 125
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 396 97 4 1 1 17 516 396 97 4 1 1 17 516
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 109 13 122 109 13 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 93 11 1 2 107 93 11 1 2 107
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 14 4 18 14 4 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 187 39 41 1 1 1 270 842 276 5 2 1 1 30 1,157 14 2 16 1,043 317 46 3 1 2 31 1,443
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 3 21 18 3 21
ปวส.ไฟฟ้า 65 3 1 69 65 3 1 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 104 33 41 1 1 180 104 33 41 1 1 180
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 341 82 2 1 13 439 341 82 2 1 13 439
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 289 121 1 2 1 10 424 289 121 1 2 1 10 424
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 47 10 1 58 47 10 1 58
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 165 63 2 6 236 165 63 2 6 236
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 14 2 16 14 2 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 426 57 1 2 8 494 426 57 1 2 8 494
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 102 17 2 121 102 17 2 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 324 40 1 2 6 373 324 40 1 2 6 373
วิศวกรรมอุตสาหการ 143 18 2 1 164 605 118 5 2 1 2 21 754 748 136 7 2 2 2 21 918
ปวส.ช่างโลหะ 50 1 1 52 50 1 1 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 41 13 1 1 56 41 13 1 1 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 52 4 56 52 4 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 293 72 2 1 14 382 293 72 2 1 14 382
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 71 3 1 1 76 71 3 1 1 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 241 43 2 2 1 7 296 241 43 2 2 1 7 296
รวมทั้งหมด 385 78 43 2 1 1 1 511 2,957 667 16 8 3 5 93 3,749 28 6 34 3,370 751 59 10 4 6 94 4,294