ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 385 78 43 2 1 1 1 511 2,957 667 16 8 3 5 93 3,749 28 6 34 3,370 751 59 10 4 6 94 4,294
วิศวกรรมเครื่องกล 55 21 1 77 724 127 6 1 1 22 881 14 4 18 793 152 6 2 1 22 976
ปวส.ช่างยนต์ 55 21 1 77 55 21 1 77
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 115 6 1 3 125 115 6 1 3 125
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 93 11 1 2 107 93 11 1 2 107
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 396 97 4 1 1 17 516 396 97 4 1 1 17 516
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 109 13 122 109 13 122
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 14 4 18 14 4 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 187 39 41 1 1 1 270 993 333 5 4 1 1 37 1,374 14 2 16 1,194 374 46 5 1 2 38 1,660
ปวส.ไฟฟ้า 65 3 1 69 65 3 1 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 3 21 18 3 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 104 33 41 1 1 180 104 33 41 1 1 180
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 47 10 1 58 47 10 1 58
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 289 121 1 2 1 10 424 289 121 1 2 1 10 424
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 341 82 2 1 13 439 341 82 2 1 13 439
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 165 63 2 6 236 165 63 2 6 236
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 151 57 2 7 217 151 57 2 7 217
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 14 2 16 14 2 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 558 74 1 2 12 647 558 74 1 2 12 647
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 132 17 4 153 132 17 4 153
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 102 17 2 121 102 17 2 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 324 40 1 2 6 373 324 40 1 2 6 373
วิศวกรรมอุตสาหการ 143 18 2 1 164 682 133 5 2 1 2 22 847 825 151 7 2 2 2 22 1,011
ปวส.ช่างกลโรงงาน 52 4 56 52 4 56
ปวส.ช่างโลหะ 50 1 1 52 50 1 1 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 41 13 1 1 56 41 13 1 1 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 241 43 2 2 1 7 296 241 43 2 2 1 7 296
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 293 72 2 1 14 382 293 72 2 1 14 382
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 77 15 1 93 77 15 1 93
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 71 3 1 1 76 71 3 1 1 76
รวมทั้งหมด 385 78 43 2 1 1 1 511 2,957 667 16 8 3 5 93 3,749 28 6 34 3,370 751 59 10 4 6 94 4,294